Vinkenhof, omwonenden reageren

De gemeente Overbetuwe heeft het voornemen opgevat om tijdelijke doorstroomwoningen voor spoedzoekers en statushouders te realiseren. Daarbij wil de gemeente een nieuwe Overbetuwe College (OBC) realiseren. Beide projecten zijn gepland in het buitengebied, Elsterveld. De locatie wordt aangeduid met Vinkenhof.

In 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat het binnenstedelijk gebied De Pas eerst bebouwd moet worden, voordat wordt uitgeweken naar agrarisch gebied buiten het stedelijke gebied. Nu, anno 2017, is er voor De Pas nog geen bestemmingsplan. Er is zelfs geen ontwerp gepubliceerd. En dat zelfde geldt voor meerdere binnenstedelijke vlekken.

Toch heeft de gemeenteraad op 14 maart 2017 een substantieel bedrag (€ 315.000) voor de ontwikkeling van de locatie Vinkenhof voor 26 tijdelijke woningen gehonoreerd, waarvan 6 in Zetten.

Geen inspraak, geen transparantie

Bewoners in de directe omgeving zijn geïnformeerd over de plannen. Van inspraak is geen sprake geweest. Het is juist deze gang van zaken die groot verzet oproept bij omwonenden. Er is geen enkele transparante onderbouwing van de plannen en alternatieven gepresenteerd aan de bewoners en de gemeenteraad. Dat CDA, D66, VVD en PvdA zonder enige onderbouwing instemmen met de plannen van het College van B&W is onverklaarbaar. Temeer omdat die onderbouwing wettelijk is vereist voor besluitvorming. Slechts de conclusies worden gedeeld door het College van B&W.

Wij zijn als bewoners ook bevreesd dat realisatie van deze plannen de voorbode is van veel meer bouwplannen in dit gebied. Er zijn al tekeningen gesignaleerd!

Toetsing plannen Vinkenhof

De buurt is bekend met de Ladder Duurzame Verstedelijking (eerst inbreien). Ook met het Altmark arrest (Staatssteun) waaraan de financiële bijdrage van de plannen voor tijdelijke woningen had moeten worden getoetst.

Bewoners zijn bovendien bekend met de Algemene wet bestuursrecht waarin ook eisen zijn gesteld aan de kwaliteit van informatie op basis waarvan de gemeenteraad een besluit heeft genomen. Buurtbewoners stellen vast dat uit niets blijkt dat die wettelijke toetsing plaats heeft gevonden. Er is slechts de uitspraak van de geraadpleegde advocaat van Dirkzwager dat die ‘denkt‘ dat er geen sprake is van staatssteun zonder dat een onderbouwing waaruit bekendheid met de toetsingscriteria en jurisprudentie blijkt, is gegeven. Dat elders minder dan de helft van dit bedrag per woning nodig is ter compensatie geeft te denken.

Wijze van bezwaar maken

Met medewerking van het Wijkplatform Elst-Zuid zijn de bewoners geïnformeerd over de wijze waarop zij formeel bezwaar kunnen maken tegen de plannen. Het Wijkplatform is zelf geen partij, maar faciliteert de wijkbewoners slechts. Het Wijkplatform was overigens ook niet op de hoogte van de plannen en is inhoudelijk verder niet betrokken. Mogelijk rapporteert zij wel over de inhoudelijke discussie, bezwaren en procedures bij de Raad van State, omdat dit speelt in de wijk.

Inrichtingsschets Elsterveld, Vinkenhof zoals aangeboden aan de gemeenteraad op 14 maart 2017.
Inrichtingsschets Elsterveld, Vinkenhof zoals aangeboden aan de gemeenteraad op 14 maart 2017.