Antwoord college op vragen omgevingsvergunning tijdelijke woningen Vinkenhof roept vragen op


Op 25 juli 2017 heeft het college antwoord gegeven op vragen van GroenLinks. Eén van de vragen betrof de planning en omgevingsvergunning tijdelijke woningen Vinkenhof.

Vraag 3 luidt:

Wat is de huidige planning voor de bouw van de tijdelijke huurwoningen in Elst?
Wanneer is de omgevingsvergunning aangevraagd? In hoeverre zijn er bezwaren ingediend?

Het antwoord van het college:

De Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming is op 9 juni jl. ingediend en de aanvraag is op 12 juli jl. gepubliceerd. De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 8 weken. Vervolgens wordt een besluit genomen op de vergunningaanvraag en kan gedurende 6 weken na publicatie van het besluit bezwaar worden gemaakt. Als er geen bezwaar wordt gemaakt of na behandeling bezwaren een positief collegebesluit valt, dan heeft de omgevingsvergunning rechtskracht. Dan is nog wel beroep bij de raad van State mogelijk. Indien de vergunning onherroepelijk is zal Vivare een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woningen aanvragen.
Plaatsing van de woningen kan, als geen bezwaar en beroep wordt ingesteld, begin januari 2018 plaatsvinden.

De zin: “Indien de vergunning onherroepelijk is zal Vivare een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woningen aanvragen.” Waarom moet er opnieuw een omgevingsvergunning worden aangevraagd nadat deze al onherroepelijk is geworden?

Uit het feit dat op 12 juli 2017 het ontvangen van de aanvraag is gepubliceerd, valt af te leiden dat de gemeente de ‘reguliere procedure’ volgt (en dus niet ‘de uitgebreide procedure’). De vergunning moet binnen 8 weken (de maximale wettelijke termijn voor behandeling) worden verleend. Die termijn is reeds op 4 augustus 2017 verstreken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Die termijn loopt dan op 15 september 2017 af. Hierover is echter niets gecommuniceerd. Een besluit is nog niet gepubliceerd (stand 22-8-2017).

Uit de publicatie wordt niet duidelijk wat er feitelijk is aangevraagd. Er staat: ‘het realiseren van 20 tijdelijke woningen’. De suggestie wordt gewekt dat er een complete bouwaanvraag is ingediend. Uit het antwoord van de gemeente op de vragen van GL blijkt het tegendeel. Anders hoeft er geen 2e aanvraag te worden ingediend.

Planvoorstel voor de 1e aangevraagde omgevingsvergunning.

Uit een andere bron, namelijk een brief die bewoners op 20 juli 2017 hebben ontvangen, blijkt dat er een ‘omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan’ is aangevraagd. Die omschrijving wijkt af van de conform de wet op 12 juli 2017 gepubliceerde tekst. Die aanvraag is door de gemeente zelf gedaan. De brief is door de gemeente en Vivare getekend en van logo’s voorzien.

In de brief staat een link naar https://www.overbetuwe.nl/Wonen verkeer en veiligheid/Bouwen en wonen/Nieuwbouwprojecten/Nieuwbouw Elst Zuid. Die werkt niet (meer). Klik hier voor plaatje dat hier te zien was of op het kleine plaatje hiernaast. In de brief wordt de suggestie gewekt dat lopende de behandeling van de aanvraag, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in het ingediende plan op basis van reacties die worden beschouwd als ‘zienswijze’. Zienswijzen horen echter bij de uitgebreide procedure. Hier is de bezwaarprocedure relevant.

Feit is dat er pas bezwaar kan worden gemaakt na het publiceren van een besluit. Pas vanaf dat moment gaan de wettelijke termijnen lopen. Uit het antwoord op de vragen kunnen we afleiden dat er 2 maal een volledige bezwarenprocedure zal kunnen zijn omdat er dus twee maal een besluit zal worden genomen.

Hoe zitten de procedures in elkaar?

Zie de poster omgevingenvergunning en de toelichting op de poster voor een flow-chart en uitleg.

Geef een antwoord