Omgevingsvergunning verleend, bezwaarprocedure gestart

Nieuwbouwplannen Elsterveld

Twee weken geleden jubelde de gemeente Overbetuwe in de Gelderlander dat de tijdelijke woningen in Elst weer een stap dichterbij zijn (zie: https://www.gelderlander.nl/betuwe/tijdelijke-woningen-in-elst-weer-stap-dichterbij~a5b3ff50/ ). In samenwerking met wooncorporatie Vivare hoopt de gemeente in het voorjaar van 2018 met de bouw te kunnen starten. Afgelopen week is in het Gemeentenieuws de omgevingsvergunning gepubliceerd voor het realiseren van twintig tijdelijke woningen op het Elsterveld.

De eerste melding van de nieuwe plannen voor bebouwing van het Elsterveld werden afgelopen januari bekend gemaakt. Hierbij bleek het Elsterveld overigens ineens omgedoopt tot ‘Vinkenhof’. De nieuwe plannen – want het betreft niet de eerste poging van de gemeente om dit stukje ‘eigen’ grond te exploiteren – behelzen nieuwbouw voor het OBC Elst en twintig tijdelijke sociale woningen voor woningzoekenden en statushouders. Voor beide delen van de plannen dient uiteraard een vergunningsprocedure doorlopen te worden.

Bestemmingsplan

Voor de nieuwbouw van het OBC is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk aangezien het Elsterveld momenteel een agrarische bestemming heeft. De gemeente heeft een aantal jaren geleden nog aangegeven dat bebouwing van agrarisch buitengebied eerst aan de orde zou komen na bebouwing van binnen de bebouwde kom gelegen terreinen. En ook zou eerst gebouwd worden op de Pas voor het Elsterveld weer in beeld zou komen. Toch zijn de voorbereidingen voor de nieuwe aanvraag zijn in volle gang, maar wordt deze pas verwacht in de eerste helft van 2018. Tot die tijd kan het actiecomité nog geen concrete actie ondernemen, behalve zoveel mogelijk informatie verzamelen.

Omgevingsvergunning tijdelijke woningen

Voor de tijdelijke woningen ligt dit anders. Er bestaat de mogelijkheid tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken, voor een periode van maximaal tien jaar. Hiervoor is geen bestemmingsplanwijziging – een uitgebreide procedure – nodig, maar volstaat een omgevingsvergunning. Evenzogoed is het resultaat dat een aantal aanwonenden van het Elsterveld een twintigtal woningen min of meer in hun achtertuin gebouwd krijgt. En dit zelfs zonder de mogelijkheid bezwaar tegen deze tijdelijke bestemming aan te tekenen. Er is echter wel een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van de woningen en daartegen kan wel bezwaar worden aangetekend.

De betreffende omgevingsvergunning is dan afgelopen week door de gemeente verleend en gepubliceerd in de Overbetuwe. Tijd voor het actiecomité Behoud Vinkenhof om daadwerkelijk in actie te komen. Zowel de aanvraag, de gevolgde procedure als de uiteindelijk verleende vergunning rammelen volgens het actiecomité aan alle kanten. Dit biedt overigens goede kansen voor een bezwaarprocedure. Bijna alle aanwonenden hebben zich verenigd in het actiecomité, dat de bezwaarprocedure zal coördineren. Inmiddels is contact opgenomen met een aantal juristen en wordt een bezwaarschrift voorbereid.

Opnieuw uitstel omgevingsvergunning

In De Betuwe van 27 september 2017 is de volgende publicatie verschenen:

We signaleren dat de wet niet voorziet in een verlengde verlenging zoals hier gepubliceerd. De beslistermijn van 8 weken na indiening mag slechts eenmalig met 6 weken worden verlengd. Die laatste termijn was begin september 2017 verstreken.

We zijn niet bekend met een verzoek om aanvullende gegevens. Vanaf een dergelijk verzoek wordt de beslistermijn namelijk opgeschort tot die stukken er zijn. Er is ons dus geen reden bekend voor deze tweede verlenging.

Omdat het indienen van de aanvraag is gepubliceerd moeten we uitgaan van de Reguliere procedure. Bij de uitgebreide procedure wordt namelijk een Ontwerpbesluit als eerste gepubliceerd, en niet de ontvangen aanvraag.

Antwoord college op vragen omgevingsvergunning tijdelijke woningen Vinkenhof roept vragen op

Op 25 juli 2017 heeft het college antwoord gegeven op vragen van GroenLinks. Eén van de vragen betrof de planning en omgevingsvergunning tijdelijke woningen Vinkenhof.

Vraag 3 luidt:

Wat is de huidige planning voor de bouw van de tijdelijke huurwoningen in Elst?
Wanneer is de omgevingsvergunning aangevraagd? In hoeverre zijn er bezwaren ingediend?

Het antwoord van het college:

De Omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming is op 9 juni jl. ingediend en de aanvraag is op 12 juli jl. gepubliceerd. De behandeltermijn van de aanvraag is maximaal 8 weken. Vervolgens wordt een besluit genomen op de vergunningaanvraag en kan gedurende 6 weken na publicatie van het besluit bezwaar worden gemaakt. Als er geen bezwaar wordt gemaakt of na behandeling bezwaren een positief collegebesluit valt, dan heeft de omgevingsvergunning rechtskracht. Dan is nog wel beroep bij de raad van State mogelijk. Indien de vergunning onherroepelijk is zal Vivare een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woningen aanvragen.
Plaatsing van de woningen kan, als geen bezwaar en beroep wordt ingesteld, begin januari 2018 plaatsvinden.

De zin: “Indien de vergunning onherroepelijk is zal Vivare een omgevingsvergunning voor het plaatsen van de woningen aanvragen.” Waarom moet er opnieuw een omgevingsvergunning worden aangevraagd nadat deze al onherroepelijk is geworden?

Uit het feit dat op 12 juli 2017 het ontvangen van de aanvraag is gepubliceerd, valt af te leiden dat de gemeente de ‘reguliere procedure’ volgt (en dus niet ‘de uitgebreide procedure’). De vergunning moet binnen 8 weken (de maximale wettelijke termijn voor behandeling) worden verleend. Die termijn is reeds op 4 augustus 2017 verstreken. Binnen die acht weken kan het bevoegd gezag beslissen om de termijn eenmalig met zes weken te verlengen. Die termijn loopt dan op 15 september 2017 af. Hierover is echter niets gecommuniceerd. Een besluit is nog niet gepubliceerd (stand 22-8-2017).

Uit de publicatie wordt niet duidelijk wat er feitelijk is aangevraagd. Er staat: ‘het realiseren van 20 tijdelijke woningen’. De suggestie wordt gewekt dat er een complete bouwaanvraag is ingediend. Uit het antwoord van de gemeente op de vragen van GL blijkt het tegendeel. Anders hoeft er geen 2e aanvraag te worden ingediend.

Planvoorstel voor de 1e aangevraagde omgevingsvergunning.

Uit een andere bron, namelijk een brief die bewoners op 20 juli 2017 hebben ontvangen, blijkt dat er een ‘omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan’ is aangevraagd. Die omschrijving wijkt af van de conform de wet op 12 juli 2017 gepubliceerde tekst. Die aanvraag is door de gemeente zelf gedaan. De brief is door de gemeente en Vivare getekend en van logo’s voorzien.

In de brief staat een link naar https://www.overbetuwe.nl/Wonen verkeer en veiligheid/Bouwen en wonen/Nieuwbouwprojecten/Nieuwbouw Elst Zuid. Die werkt niet (meer). Klik hier voor plaatje dat hier te zien was of op het kleine plaatje hiernaast. In de brief wordt de suggestie gewekt dat lopende de behandeling van de aanvraag, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in het ingediende plan op basis van reacties die worden beschouwd als ‘zienswijze’. Zienswijzen horen echter bij de uitgebreide procedure. Hier is de bezwaarprocedure relevant.

Feit is dat er pas bezwaar kan worden gemaakt na het publiceren van een besluit. Pas vanaf dat moment gaan de wettelijke termijnen lopen. Uit het antwoord op de vragen kunnen we afleiden dat er 2 maal een volledige bezwarenprocedure zal kunnen zijn omdat er dus twee maal een besluit zal worden genomen.

Hoe zitten de procedures in elkaar?

Zie de poster omgevingenvergunning en de toelichting op de poster voor een flow-chart en uitleg.

Aanvraag omgevingsvergunning 20 woningen ingediend

Op 12 juli 2017 heeft de gemeente Overbetuwe de eerste stap gezet voor het realiseren van haar plannen op de Vinkenhof door het publiceren van een aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van twintig tijdelijke woningen in Elst.

Als locatie wordt genoemd sectie M, perceelnummer 1484 in de gemeente Elst. Dit betreft een deel van de Vinkenhof, ook bekend als Elsterveld, een deel van het zogenaamde buitengebied in de gemeente Overbetuwe. Dit is gebied buiten de bebouwde kom met agrarische bestemming – open en groene ruimte rondom de bebouwing van Elst.

Om dit te kunnen realiseren is in de raadsvergadering van 20 juni 2017 is een stukje openbare ruimte benoemd in het verlengde van de straat Vosbergen. Hierdoor is het mogelijk geworden om in dit buitengebied met agrarische bestemming alsnog twintig tijdelijke woningen te plannen. De publicatiedatum van 12 juli is echter wel vijf weken nadat de aanvraag is ingediend. De aanvraag dateert namelijk van 9 juni. Het lijkt erop dat de gemeente inmiddels haast heeft gekregen.

Het actiecomité Behoud Vinkenhof zal uiteraard passende stappen ondernemen.

 

 

Openbare Ruimte Vosbergen vastgesteld

Het college van B&W Overbetuwe heeft op 20 juni 2017 de Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden vastgesteld. Die vaststelling is nodig om omgevingsvergunningen die niet passen binnen het vastgestelde bestemmingsplan wel te kunnen verlenen. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘kruimelgevallen’ regeling zoals opgenomen in de wet Ruimtelijke ordening.

In het verlengde hiervan is de geplande verlenging van de bestaande straat Vosbergen als openbare ruimte benoemd. Dat is nodig om in te dienen bouwplannen te kunnen registreren bij o.a. ruimtelijkeplannen.nl.

Hierna kan dus een omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen in behandeling worden genomen.

28 juni 2017, publicatie in 'De Betuwe' (huis aan huis krant)
28 juni 2017, publicatie in ‘De Betuwe’ (huis aan huis krant)

College wil bewoners betrekken bij OBC plan via Klankbordgroep

Op 12 juni 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel voor bewonersparticipatie rond haar voornemen om een nieuw OBC te bouwen op de locatie Vinkenhof. Het betreft ‘17-05-30.01 Relevant stuk 1_ Communicatiestrategie OBC Elst.pdf‘. Daarin wordt een klankbordgroep benoemd. (De datering in de documentnaam strookt niet met de vergader- en besluitdatum.)

OBC Opdrachtgever

In dit aangenomen voorstel staat:  “OBC Elst is opdrachtgever van de nieuwbouw en is daarmee officieel verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie van de bouw van de school. Gemeente Overbetuwe bereidt de bouw voor en voert de voorbereidende werkzaamheden uit, zoals de vergunningverlening, de aanleg van de benodigde infrastructuur en het maken van een nieuw bestemmingsplan. Hierover communiceert de gemeente.

Op de website van het OBC wordt de indruk gewekt dat de gemeente ‘bouwheer’ is.

Gemeente voert uit, klankbordgroep voor begeleiding voorbereiding en uitvoering

“We betrekken de direct aanwonenden”. De beoogde communicatie is alleen gericht op de direct aanwonenden op het participatieniveau ‘Adviseren’. De gemeente bepaalt waarover de omwonenden om advies wordt gevraagd via een door haar bepaalde agenda. In de volgende zin lezen we echter dat de klankbordgroep gevraagd en ongevraagd kan adviseren; ook buiten die vastgestelde agenda om dus.

De klankbordgroep heeft alleen betrekking op de rol en taken van de gemeente. Niet op haar rol als medeondertekenaar van de locatiestudie.

Overige ‘doelgroepen’ worden geïnformeerd. Wie dat zijn en met welk doel is onduidelijk.

OBC en omgevingscommunicatie

Het is aan het OBC zelf om te bepalen welk participatieniveau zij wenst te hanteren, zo lezen we verderop. We kennen geen OBC plannen met betrekking tot een gestructureerd inspraakproces. De locatiekeuze zal in elk geval agendapunt 1 zijn. Dat is blijkens het raadsvoorstel namelijk geen discussie die in de klankbordgroep gevoerd kan worden. Ook uit antwoorden van wethouder Jan van Baal moeten we concluderen dat de locatiekeuze vast staat. Toch richten de bezwaren zich primair op de locatiekeuze en niet op de bouw van een nieuw OBC. Dat bleek ook uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid.

Voor het OBC is er ook geen financiële prikkel om nu nog in discussie te gaan over de opdracht die zij aan de gemeente hebben gegeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een budget (€ 100.000,-) voor voorbereidingskosten op de door OBC gekozen locatie Vinkenhof. Alle ontwikkelrisico’s worden dus met publieke middelen (belastinggeld) gedragen. Het risico dat de opdracht strijdig is met ‘goede ruimtelijke ordening’ waar zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik deel van uitmaakt, legt het OBC bij de belastingbetaler neer. Het initiatief van het OBC vormt in elk geval geen bewijs van verantwoordelijkheidsgevoel voor duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. Een erfenis waarmee zij haar eigen doelgroep en onze kinderen belast. Op de website van het OBC komt de term ‘duurzaamheid’ alleen voor bij het aardrijkskunde onderwijs Havo 3 (China, Brazilië, Maldiven en Kenia.) Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het OBC klaarblijkelijk nog geen issue.

Eerder: “Het Over Betuwe College in Elst kan definitief de plannen voor een nieuw onderkomen uitwerken. In de begroting voor 2017 heeft de gemeente Overbetuwe 5,3 miljoen euro daarvoor veiliggesteld.” (Bericht Gelderlander 2-6-2015 en 21-1-2017.)

Locatiestudie

Tegelijk met het voorstel rond bewonersparticipatie is de gemeenteraad op 30 mei 2017 in kennis gesteld van de ‘locatiestudie‘ die OBC en de gemeente hebben gedaan. Dit ongedateerde document was vreemd genoeg niet eerder beschikbaar. Ook niet in voorbereidende vergaderingen en overleggen.

De locatiestudie is overduidelijk toegeschreven naar de ‘oplossing’ Vinkenhof. Uit niets blijkt dat alternatieven op basis van gelijke eisen en uitgangspunten zijn beoordeeld. Ook blijkt nergens uit dat gezocht is naar creatieve oplossingen om dingen wel mogelijk te maken. Er worden allerlei aannames gedaan met betrekking tot kosten maar elke onderbouwing hiervan mist. Men ‘denkt’ vooral dat … Er zijn vooraf geen eisen vastgesteld en gemotiveerd. Nergens wordt gerept over het nieuwbouw initiatief en besluit voor een nieuwe middelbare school in Arnhem Zuid en de consequenties voor leerlingen aantallen. Kortom, de ‘studie’ voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen en zou in het onderwijs een zware onvoldoende moeten krijgen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is feitelijk buiten spel gezet via de gekozen aanpak. CDA en D66 fracties steunen de keuzes van het college onvoorwaardelijk. De controlerende en kaderstellende rol die de gemeenteraad heeft voor beleidsontwikkeling en planontwikkeling is niet aan de orde. De gemeenteraad heeft geen keuze uit gelijkwaardig gepresenteerde alternatieven kunnen maken. Het is waarschijnlijk aan de Bestuursrechter en de Raad van State om de genomen besluiten te vernietigen. Het is dan aan de belastingbetaler om op te draaien voor de nodeloze kosten van onbehoorlijk bestuur. Het college legt de verantwoordelijkheid voor het bouwinitiatief bij het OBC. Het is dus aan hen om zich te bezinnen en maatschappelijke schade te beperken door voor een duurzamer alternatief te kiezen.

Besluiten gemeenteraad 12 juni 2017
Besluiten gemeenteraad Overbetuwe rond OBC op 12 juni 2017

De eveneens aangenomen amendementen (aanpassingen van het voorstel) en antwoorden op vragen zijn:

Kabinet versimpelt efficiënt gebruik ruimte

Minister Schultz: ‘We willen allemaal dat onze bedrijventerreinen en winkelgebieden aantrekkelijk blijven. Daarom willen we onze ruimte zo efficiënt mogelijk gebruiken. Samen met gemeenten, provincies en marktpartijen hebben we de Ladder vereenvoudigd. De Ladder sluit beter aan bij de praktijk en is vereenvoudigd en is daarmee effectiever, bespaart tijd en geld.

Niemand wil bouwen voor leegstand. Toch blijkt uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) dat zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstaat. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en steeds meer maatschappelijk vastgoed. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is.

Overheid en markt pakken de overcapaciteit ook aan met onder andere de gezamenlijke Retailagenda, Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leegstand Kantoren. Daarmee kan onnodig ‘bouwen in de wei’ en leegstand in de steden worden tegengegaan zodat steden en winkelgebieden aantrekkelijk blijven.

De nieuwe Ladder is samen met betrokken overheids- en marktpartijen opgesteld om de Ladder beter te laten aansluiten op de praktijk en moet tot minder onderzoekslasten en bezwaarprocedures leiden. Dat scheelt tijd en leidt toch tot het gewenste effect. De behoefte aan een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet immers nog steeds zowel voor het binnen- als buiten stedelijke gebied worden aangetoond. Verschil met de oude Ladder is dat alleen bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivering nodig is. Ook kunnen gemeenten de Laddertoets doorschuiven naar een later moment, wanneer gebruik wordt gemaakt van uitwerkings- of wijzigingsplannen.

Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Ladder in werking. Medio mei zijn de nieuwe digitale Handreiking en Helpdesk de Ladder beschikbaar via www.infomil.nl. Komend jaar werkt het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevingswet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/04/13/kabinet-versimpelt-efficient-gebruik-ruimte