College wil bewoners betrekken bij OBC plan via Klankbordgroep


Op 12 juni 2017 is de gemeenteraad akkoord gegaan met een voorstel voor bewonersparticipatie rond haar voornemen om een nieuw OBC te bouwen op de locatie Vinkenhof. Het betreft ‘17-05-30.01 Relevant stuk 1_ Communicatiestrategie OBC Elst.pdf‘. Daarin wordt een klankbordgroep benoemd. (De datering in de documentnaam strookt niet met de vergader- en besluitdatum.)

OBC Opdrachtgever

In dit aangenomen voorstel staat:  “OBC Elst is opdrachtgever van de nieuwbouw en is daarmee officieel verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie van de bouw van de school. Gemeente Overbetuwe bereidt de bouw voor en voert de voorbereidende werkzaamheden uit, zoals de vergunningverlening, de aanleg van de benodigde infrastructuur en het maken van een nieuw bestemmingsplan. Hierover communiceert de gemeente.

Op de website van het OBC wordt de indruk gewekt dat de gemeente ‘bouwheer’ is.

Gemeente voert uit, klankbordgroep voor begeleiding voorbereiding en uitvoering

“We betrekken de direct aanwonenden”. De beoogde communicatie is alleen gericht op de direct aanwonenden op het participatieniveau ‘Adviseren’. De gemeente bepaalt waarover de omwonenden om advies wordt gevraagd via een door haar bepaalde agenda. In de volgende zin lezen we echter dat de klankbordgroep gevraagd en ongevraagd kan adviseren; ook buiten die vastgestelde agenda om dus.

De klankbordgroep heeft alleen betrekking op de rol en taken van de gemeente. Niet op haar rol als medeondertekenaar van de locatiestudie.

Overige ‘doelgroepen’ worden geïnformeerd. Wie dat zijn en met welk doel is onduidelijk.

OBC en omgevingscommunicatie

Het is aan het OBC zelf om te bepalen welk participatieniveau zij wenst te hanteren, zo lezen we verderop. We kennen geen OBC plannen met betrekking tot een gestructureerd inspraakproces. De locatiekeuze zal in elk geval agendapunt 1 zijn. Dat is blijkens het raadsvoorstel namelijk geen discussie die in de klankbordgroep gevoerd kan worden. Ook uit antwoorden van wethouder Jan van Baal moeten we concluderen dat de locatiekeuze vast staat. Toch richten de bezwaren zich primair op de locatiekeuze en niet op de bouw van een nieuw OBC. Dat bleek ook uit de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid.

Voor het OBC is er ook geen financiële prikkel om nu nog in discussie te gaan over de opdracht die zij aan de gemeente hebben gegeven. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een budget (€ 100.000,-) voor voorbereidingskosten op de door OBC gekozen locatie Vinkenhof. Alle ontwikkelrisico’s worden dus met publieke middelen (belastinggeld) gedragen. Het risico dat de opdracht strijdig is met ‘goede ruimtelijke ordening’ waar zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik deel van uitmaakt, legt het OBC bij de belastingbetaler neer. Het initiatief van het OBC vormt in elk geval geen bewijs van verantwoordelijkheidsgevoel voor duurzaam en efficiënt ruimtegebruik. Een erfenis waarmee zij haar eigen doelgroep en onze kinderen belast. Op de website van het OBC komt de term ‘duurzaamheid’ alleen voor bij het aardrijkskunde onderwijs Havo 3 (China, Brazilië, Maldiven en Kenia.) Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor het OBC klaarblijkelijk nog geen issue.

Eerder: “Het Over Betuwe College in Elst kan definitief de plannen voor een nieuw onderkomen uitwerken. In de begroting voor 2017 heeft de gemeente Overbetuwe 5,3 miljoen euro daarvoor veiliggesteld.” (Bericht Gelderlander 2-6-2015 en 21-1-2017.)

Locatiestudie

Tegelijk met het voorstel rond bewonersparticipatie is de gemeenteraad op 30 mei 2017 in kennis gesteld van de ‘locatiestudie‘ die OBC en de gemeente hebben gedaan. Dit ongedateerde document was vreemd genoeg niet eerder beschikbaar. Ook niet in voorbereidende vergaderingen en overleggen.

De locatiestudie is overduidelijk toegeschreven naar de ‘oplossing’ Vinkenhof. Uit niets blijkt dat alternatieven op basis van gelijke eisen en uitgangspunten zijn beoordeeld. Ook blijkt nergens uit dat gezocht is naar creatieve oplossingen om dingen wel mogelijk te maken. Er worden allerlei aannames gedaan met betrekking tot kosten maar elke onderbouwing hiervan mist. Men ‘denkt’ vooral dat … Er zijn vooraf geen eisen vastgesteld en gemotiveerd. Nergens wordt gerept over het nieuwbouw initiatief en besluit voor een nieuwe middelbare school in Arnhem Zuid en de consequenties voor leerlingen aantallen. Kortom, de ‘studie’ voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen en zou in het onderwijs een zware onvoldoende moeten krijgen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is feitelijk buiten spel gezet via de gekozen aanpak. CDA en D66 fracties steunen de keuzes van het college onvoorwaardelijk. De controlerende en kaderstellende rol die de gemeenteraad heeft voor beleidsontwikkeling en planontwikkeling is niet aan de orde. De gemeenteraad heeft geen keuze uit gelijkwaardig gepresenteerde alternatieven kunnen maken. Het is waarschijnlijk aan de Bestuursrechter en de Raad van State om de genomen besluiten te vernietigen. Het is dan aan de belastingbetaler om op te draaien voor de nodeloze kosten van onbehoorlijk bestuur. Het college legt de verantwoordelijkheid voor het bouwinitiatief bij het OBC. Het is dus aan hen om zich te bezinnen en maatschappelijke schade te beperken door voor een duurzamer alternatief te kiezen.

Besluiten gemeenteraad 12 juni 2017
Besluiten gemeenteraad Overbetuwe rond OBC op 12 juni 2017

De eveneens aangenomen amendementen (aanpassingen van het voorstel) en antwoorden op vragen zijn:

Geef een antwoord