OBC en bestemmingsplan

Een stuurgroep bestaande uit de initiatiefnemers, heeft onderzoek gedaan naar een locatie voor een nieuw OBC. Dat het huidige OBC technisch sterk verouderd is op beide locaties in Elst lijkt een feit. Of er een nieuwe school moet komen, en hoe groot die dan moet zijn, moet worden onderzocht. De bewoners onderkennen de noodzaak voor vernieuwing van het OBC, zo bleek ook uit de enquête die het Wijkplatform Elst-Zuid heeft gehouden. De gekozen locatie leidt echter wel tot veel vragen en opmerkingen.

Onderbouwing

In de wettelijke toets ‘Ladder Duurzame Verstedelijking‘ is duidelijk omschreven welke motiveringen en onderbouwingen moeten worden geleverd om te rechtvaardigen dat bij bouwplannen wordt uitgeweken naar het buitengebied. Stap 1 stelt dat de behoefte moet worden aangetoond. We hebben niets gelezen over de landelijke trend van afnemende leerling aantallen en de vertaling in plannen en een meerjarige exploitatie voor een nieuw OBC. Ook niet over het feit dat meer dan 50% van de leerlingen uit Arnhem komt. Als argument om een nieuw OBC niet binnen de stedelijke kern te realiseren, maar in Vinkenhof, hebben we gelezen en gehoord:

  • Het OBC wil haar identiteit behouden;
  • Het OBC wil niet naast ‘de concurrent’;
  • Het OBC wil geen meerlaagse bouw;
  • Het OBC gaat ook buurtvoorzieningen aanbieden.

Klaarblijkelijk is elk prijskaartje dat aan deze eisen hangt acceptabel en gaat het college van B&W Overbetuwe hierin mee. Geen van deze eisen is echter een valide onderbouwing conform de Laddder Duurzame Verstedelijking. Er is geen enkele relevante onderbouwing en motivering voor de keuze om nieuw te bouwen in het agrarisch buitengebied, Vinkenhof openbaar gemaakt.

Elke onderbouwing voor verantwoord ruimtegebruik ontbreekt. De school wenst geen gestapelde bouw, maar lijkt niet bereid om de prijs te betalen voor de bijbehorende extra grond. Volgens onze informatie is voor 600 leerlingen een bruto oppervlakte tussen de 6.000 en 7.000 m² realistisch. Voor een efficiënt bouwplan kan volgens de bewoners worden volstaan met een perceel van maximaal 7.000 m², inclusief buitenruimten en parkeren. Er zijn binnen de stedelijke kern meerdere locaties beschikbaar, zelfs locaties waarvoor net als voor Vinkenhof nog geen bestemmingsplan is gemaakt en vastgesteld. Meerdere mensen hebben in de enquête van het Wijkplatform Elst-Zuid gewezen op de locaties bij het station. In dat geval is zelfs minder ruimte nodig omdat OBC de 100 parkeerplaatsen die waren bestemd voor gemeenteambtenaren en de extra plaatsen zou kunnen gebruiken. Bovendien wordt het gebruik van openbaar vervoer aantrekkelijk gemaakt, hetgeen zou moeten passen in de gemeentelijke duurzaamheidsambities en mobiliteitsplannen.

Tegenover de beoogde locatie voor het nieuwe OBC staat een Brede School. Van de 20 lokalen van deze tamelijk recent met overheidsgeld gebouwde voorziening staan er maar liefst 11 leeg. Meer dan 600 m² ruimte zou dus beschikbaar kunnen zijn voor de buurt, mits dat vastgoed inderdaad als Brede School zou worden gemanaged. De buurt wacht met belangstelling de lopende studie naar optimalisatie van het gebruik van gemeentelijk vastgoed af. Daarvoor hoeft dus geen nieuw OBC te worden gebouwd. Die leegstand zou overigens ook kunnen worden ingezet voor de tijdelijke woningen, een optie die onbesproken is gebleven in de stukken.

Forum OBC

Via een besloten Forum verzamelen we bezwaar argumenten voor de zienswijze die we na openbaarmaking van het bestemmingsplan dat de bouw van een nieuw OBC mogelijk moet maken, en binnen 6 weken moeten indienen.

Voor de bouw van een nieuw OBC moet een plan worden ingediend dat moet worden getoetst aan het vastgestelde bestemmingsplan voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend. Ook argumenten voor zienswijzen waarmee dat plan kan worden aangevochten verzamelen we in ons besloten Forum.

Zowel tegen het gepubliceerde bestemmingsplan als tegen de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt en we hebben dat voornemen als bewoners ook overduidelijk bekend gemaakt.