Omgevingsvergunning verleend, bezwaarprocedure gestart


Nieuwbouwplannen Elsterveld

Twee weken geleden jubelde de gemeente Overbetuwe in de Gelderlander dat de tijdelijke woningen in Elst weer een stap dichterbij zijn (zie: https://www.gelderlander.nl/betuwe/tijdelijke-woningen-in-elst-weer-stap-dichterbij~a5b3ff50/ ). In samenwerking met wooncorporatie Vivare hoopt de gemeente in het voorjaar van 2018 met de bouw te kunnen starten. Afgelopen week is in het Gemeentenieuws de omgevingsvergunning gepubliceerd voor het realiseren van twintig tijdelijke woningen op het Elsterveld.

De eerste melding van de nieuwe plannen voor bebouwing van het Elsterveld werden afgelopen januari bekend gemaakt. Hierbij bleek het Elsterveld overigens ineens omgedoopt tot ‘Vinkenhof’. De nieuwe plannen – want het betreft niet de eerste poging van de gemeente om dit stukje ‘eigen’ grond te exploiteren – behelzen nieuwbouw voor het OBC Elst en twintig tijdelijke sociale woningen voor woningzoekenden en statushouders. Voor beide delen van de plannen dient uiteraard een vergunningsprocedure doorlopen te worden.

Bestemmingsplan

Voor de nieuwbouw van het OBC is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk aangezien het Elsterveld momenteel een agrarische bestemming heeft. De gemeente heeft een aantal jaren geleden nog aangegeven dat bebouwing van agrarisch buitengebied eerst aan de orde zou komen na bebouwing van binnen de bebouwde kom gelegen terreinen. En ook zou eerst gebouwd worden op de Pas voor het Elsterveld weer in beeld zou komen. Toch zijn de voorbereidingen voor de nieuwe aanvraag zijn in volle gang, maar wordt deze pas verwacht in de eerste helft van 2018. Tot die tijd kan het actiecomité nog geen concrete actie ondernemen, behalve zoveel mogelijk informatie verzamelen.

Omgevingsvergunning tijdelijke woningen

Voor de tijdelijke woningen ligt dit anders. Er bestaat de mogelijkheid tijdelijk van het bestemmingsplan af te wijken, voor een periode van maximaal tien jaar. Hiervoor is geen bestemmingsplanwijziging – een uitgebreide procedure – nodig, maar volstaat een omgevingsvergunning. Evenzogoed is het resultaat dat een aantal aanwonenden van het Elsterveld een twintigtal woningen min of meer in hun achtertuin gebouwd krijgt. En dit zelfs zonder de mogelijkheid bezwaar tegen deze tijdelijke bestemming aan te tekenen. Er is echter wel een omgevingsvergunning vereist voor het bouwen van de woningen en daartegen kan wel bezwaar worden aangetekend.

De betreffende omgevingsvergunning is dan afgelopen week door de gemeente verleend en gepubliceerd in de Overbetuwe. Tijd voor het actiecomité Behoud Vinkenhof om daadwerkelijk in actie te komen. Zowel de aanvraag, de gevolgde procedure als de uiteindelijk verleende vergunning rammelen volgens het actiecomité aan alle kanten. Dit biedt overigens goede kansen voor een bezwaarprocedure. Bijna alle aanwonenden hebben zich verenigd in het actiecomité, dat de bezwaarprocedure zal coördineren. Inmiddels is contact opgenomen met een aantal juristen en wordt een bezwaarschrift voorbereid.

Geef een antwoord